Програма „Иновации и конкурентоспособност“

Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 21.08.2020г.

На 21.08.2020г. ОНТАРИО СПОРТ БГ ЕООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9424-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на наличните работни места. Със средствата, осигурени от проекта са покрити част от трудовите възнаграждения на дружеството.

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 21.08.2020г. и край 21.11.2020г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.