Тенис академия Санчез-Касал, Испания

Тенис академия

Благодарение на благоприятното разположение на Академия „Санчес-Касал" в Барселона, се предла­га достъп до състезания за всяко ниво в радиус от 25км. практически целогодишно. Всички ученици могат да имат своя собствена пер­сонална състезателна програма, в съответствие с тяхното ниво, във всяка от програмите, дори и тези, които са краткосрочни.

Състезателната програма също така е част от под­готовката на играчите, чрез система, чрез която треньо­ра упорито следи и е съсредоточен върху играта им. Развитието на състезателите е непрекъснато оценя­вано, като смисъл за подробно изработен индивиду­ален игрови образец.

Състезанието, заедно с интензивната подготовка е най-добрия начин за израстване на по-горно ниво.

Академия „Санчес-Касал" предлага на младите атлети шанс да комбинират интензивни тенис трени­ровки с обучение в North American Hidh school" или с езикови програми.

Гимназиалната програма е предложена от „Schiller American Academy", по начин, който прави напълно съвместими спортните тренировки без това да пре­чи на академичното качество. Като заключение в 12 клас учениците получават диплома за завършено средно образование, позволявайки им да се запи­шат в университети в Америка и други държави. В езиковите програми ние включваме ученици, кои­то са в процес на изучаване на езиковите комуни­кации и интензивна практика на четирите основни елемента на езика: устен, разбираем, писмен и умението да разбират като четат.

Отдела за физическо регулиране планува интензи­тета на техническата работа в различни цикли като се има предвид състезателния календар, разширя­вайки и покривайки времена и завъртания от днев­ните упражнения. Издръжливост, скорост, сила и други тестове са приложени за да се разбере фи­зическото състояние на всеки играч и неговото раз­биране на тренировъчната програма. Физическите тестове са съпоставяни с резултатите от здравните тестове и така тежестта в работата и интензитета, които са прилагани, по всяко време могат да бъдат променяни за всеки според индивидуалните му ха­рактеристики.

Физическата работа е ориентирана не само към предстоящо физическо развитие на всеки играч, но и предотвратяване от наранявания.

Учениците имат профилактична физиотерапия и фун­кционална рехабилитация в самата академия, коя­то е напълно оборудвана с последни технологии. Във физиотерапевтичния център отношението към предпазване от наранявания, необходимо за висо­ко квалифицираните атлети е системно прилагано. Това включва мускулни масажи и рутинните трени­ровки за разтягане. Под наблюдението на медицин­ския екип, съвместно с физическите инструктори и треньори, персонала от физиотерапевтичния център също така се занимава и с напълното възстановява­не от травми, благодарение на тяхната специализа­ция с елитните спортисти. Физиотерапевтичния цен­тър също така оказва пълна подкрепа на нашите те­нисисти, в случай на ожулвания, задъхвания, пада­ния и т.н.

Академията има медицински екип, високо специа­лизиран в тренирането на спортисти. Те са отговор­ни за контролирането и израстването на учениците. Паралелно с това, този екип е тясно свързан и с да­ването на насоки в тренировъчните планове. Учениците имат личен медицински картон, където са записани всички периодични прегледи проведени през годината, в това число и усилията, издръжли­востта, аналитичните тестове и т.н. Специален хранителен режим, включващ разнооб­разна средиземноморска диета, под контрола на хранителен експерт, изчисляващ ежедневните нуж­ди на спортистите.

Работата е основана на мотивация във всичко, от умствения капацитет, винаги имайки се предвид ста­новището на ученика за честност, според неговата емоционална структура, личните и семейни обстоя­телства. Текущото оценяване на емоционалното състояние на студента се следи чрез системни раз­говори и съответни тестове.

Академията предлага жилища за своите участници като предварителни условия са: В жилищата може да се настанят ученици за сред­ни и дълги срокове. Предлагат се двойни и единични стаи, напълно обзаведени с климатици, място за учене, телефон, сателитна телевизия, интернет и библиотека. Жилищната зона е напълно оборудвана с всичко необходимо. Зоната с бунгала е идеална за кратки и средно дълги периоди. Академията предлага също така и следните опции за къщи:

Ученическо жилище в Барселона; апартаменти и хотели в Барселона и „Castelldefels"(плажна иви­ца); семейни къщи в Барселона.

Академичния секретариат предлага пълно обслуж­ване за бюрократични и административни транзак­ции, изисквани през престоя на учениците, от полу­чаването на виза и позволение за оставане, до ре­гистрация в състезанията и организирани пътувания. По същия начин секретариата предлага обслужва­не на пари и документи, работейки като малка вът­решна банка, до която учениците имат достъп по всяко време, когато им е необходимо, без да се притесняват от загуби.

В клуба има магазин за поправяне на ракети, както и магазин за спортни стоки, оборудвани с послед­ните технологии, които помагат за усъвършенстване­то и персонализирането на ракетите. Ние имаме изключителен вътрешен сервиз, който е използван от няколко професионални играчи в до­бавка за диагностика на ракетите, който определя тяхната твърдост, еластичност, динамичност и те­жест.

Магазините за поправка и спортни стоки са управ­лявани от най-престижните испански експерти, от тук са и официалните ракети на „Davis Cup", и воде­щи испански тенисисти като Алберт Коста, Карлос Фереро и Санчес Викарио.